English      中文
发光二极管
发光二极管
-SMD LED
-大功率LED
-COB
LED模块
-DC模块
-AC模块
产品广泛应用于球泡灯,筒灯,蜡烛灯,平板灯,吸顶灯,可多个并联组合应用于大功率灯具,为客户提供从光学到电学的整体解决方案.
LX56309W1865
LX57307W1450
LX57305W1050
LX5730 -3W
5730 DC module